e-book รายวิชา แผนกวิชาสัตวศาสตร์
์รายวิชา แผนกวิชาประมง


- กายวิภาคและสรีรฯ / ปวส. / อ.,สมปอง ม.แม่โจ้

- ปรับปรุงพันธุ์สัตว์ / pdf. / ปวส. /สีกุน
- วิชาโรคและการสุขาภิบาลสัตว์ / นสพ. สุทธิดล ปิยะเดชสุนทร /มทร.สุรินทร์

- การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเบื้องฯ / pdf. /ปวช. / ไกรวัล
- อาหารและโภชนาฯสัตว์น้ำ/pdf. /ปวส./ไกรวัล

       
- วิชาการผสมเทียม / ปวส. / พงษ์เทพ พลแสง / วษท.ยโสธร
- วิชาการผสมเทียม / ปวส. / สีกุน
- โรคสุกร /สพ.ญ. ภาวิณี วงศ์สนสุนีย์ / มก.
- โรคสัตว์ปีก / ดร.ประภากร ธาราฉาย / แม่โจ้
- โรคโคเนื้อ / กรมปศุสัตว์

- โรคโคนม / กรมปศุสัตว์
- การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฯ / moodle / ปวช./ไกรวัล
- การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเบื้องฯ/ moodle / ปวช./ไกรวัล
- การเลี้ยงปลา/moodle /ปวช./ไกรวัล
       

- หลักโภชนศาสตร์สัตว์เบื้องต้น1
/ 2 / ปวส./ดร.ทองเลียน/ ม.แม่โจ้
- โภชนศาสตร์สัตว์ / ปวส. / สีกุน

- โภชนะศาสตร์สัตว์ปีก / ผศ.ดร.ประภากร ดาราฉาย / ม.แม่โจ้
- อาหารและการให้อาหารสัตว์ / ปวส./ อ.ธาตรี จีราพันธุ์ / มรภ.นครสวรรค์- การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำฯ/ desktop /ปวช./ไกรวัล
- การเพาะพันธุ์ปลา/desktop / ปวช./ไกรวัล
- การจัดการฟาร์มสัตว์น้ำ/ word / ปวส. / พวงพยอม
- โรคและพยาธิสัตว์น้ำ / word / ปวส. / พวงพยอม
      รายวิชา แผนกวิชาธุรกิจเกษตร
- หลักการเลี้ยงสัตว์ / ปวช./ สมชาย/ภาวนา/ สีกุน
- หลักการเลี้ยงสัตว์ / ปวส./ สมชาย/ภาวนา / สีกุน
- อาชีวอนามัยในการประกอบอาชีพ / ปวช. /
- หลักการเกษตร / ปวช. / วรทัศน์ / สีกุน
- การสื่อสารข้อมูลและเครือฯ/ pdf. /ปวส. /ขนิษฐา
- บัญชีเบื้องต้น /word / ปวส./ พิกุล
      รายวิชา แผนกวิชาสามัญฯ
- วิชาการผลิตสุกร /ปวช./ ดร.สุวรรณา/ม.รามคำแหง
- วิชาการจัดการฟาร์มสุกร/ปวส./ ดร.สุทัศน์ /ม.แม่โจ
- การเลี้ยงไก่พื้นเมือง / ปวช. / สีกุนและคณะ
- ภาษาอังกฤษ / html. / ทั่วไป / ก.กลาโหม
- การวัดผลการศึกษา
/ pwp. / ทั่วไป
- จุลชีววิทยา /pdf /ปวส./สีกุน
- วิชาลูกเสือวิสามัญ
       

- การเลี้ยงแพะ-แกะ / ปวช. / สีกุน

- การเลี้ยงกระต่าย / ปวช. / กณิกนันท์ , สีกุน
- มาตรฐานสินค้า เกษตรอินทรีย์ / มกอช.เล่ม1
- มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์อินทรีย์ / มกอช.เล่ม2
- คู่มือปศุสัตว์อินทรีย์ / จินตนาและคณะ

 
       
- โครงการโคเนื้อและไก่เนื้อ /ปวช./สีกุน
- การเลี้ยงโคเนื้อ / ปวช. /สีกุน
- วิชาการเลี้ยงโคนม / ธันวา/มรภ.นครสวรรค์

- การผลิตสัตว์เคี้ยวเอื้อง / Dr. Pattaraporn Tatsapong / ม.เกษตรศาสตร์
   
       

- สารชีวภาพเพื่อการผลิตสัตว์ /pdf. /ปวส./สีกุน
- สิ่งแวดล้อมในฟาร์มฯ / ปวส. / นิภาดา / ประสิทธิ์ / สีกุน
- EM กับการเลี้ยงสัตว์ / pdf / ทั่วไป / สีกุน
- น้ำหมักมูลสุกรกับการปลูกพืช / ทั่วไป / สุกัญญา

   
       
- โรคสุกร / สพญ. ภาวิณี วงศ์สนสุนีย์ / ม.เกษตรศาสตร์
- โรคสุกร / เบทาโกร
- โรคสัตว์สู่คน / สัตวแพทย์หญิงทัศนีย์  ไหลมา
- ยาปฏิชีวนะ / อ.กำธร
- วัคซีน / อ.สพ.ญ.ดร. วิบัณฑิตา จันทร์กิติสกุล
- การเก็บตัวอย่างโรค / กรมปศุสัตว์
   
       
คลังข้อสอบ   บทความ/ข่าว  

-ข้อสอบมาตรฐานปวช.(พ.ศ.2550)
-ข้อสอบมาตรฐานปวช.(พ.ศ.2552)
-แนวข้อสอง v-net วิชาการปรับปรุงพันธุ์สัตว์
-แนวข้อสอบ v-net ปวช.(พ.ศ.2555)
- แบบมาตรฐานที่ใช้เทียบในการประกวดตัดสินสัตว์


- อี-เลิร์นนิ่งไทย ทำไมไปได้ไม่ไกล (ไทยรัฐ)
- ศิลปะการถ่ายทอดของครูมืออาชีพ / ผจก.
- การเรียนการสอนในโลก online
/ ผจก.

       

- แบบทดสอบคอมพิวเตอร์เพื่องานฯ / ปวช. / ไกรวัล
- แนวข้อสอบ v-net ปวส. เรื่องสิ่งแวดล้อม

- สารเบเทอร์ ฟาร์มาร์ โรคไก่และสุกร / เบทาโกร
- สุกรปากช่อง3- Intel /ทั่วไป/กรมปศุสัตว์
- การเลี้ยงสุกรฉบับย่อ / กรมปศุสัตว์
- พ่อ-แม่สุกร / เบทาโกร

       

- เห็ดฟางทะลายปาล์ม /ทั่วไป/งานหลักสูตรระยะสั้น
- เห็ดนางฟ้า นางรม /ทั่วไป/งานหลักสูตรระยะสั้น
        
รวมลิงค์ แหล่งความรู้
สื่อ/ลิงค์น่าสนใจ    
  - ลิงค์แก้งานระหว่างครูหรือนักศึกษาผ่านเว็บไซต
- คู่มือ skype1  ,   2   / สำหรับทุกคน
- คู่มือ desktop / สำหรับครู / โดย ธวัชชัย สาเกตุ
- คู่มือ moodle /สำหรับครู/โดย สุขุม วท.ยะลา

 
   
   
       
    จัดทำโดย สีกุน นุชชา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง
ต้องการติดต่อผู้จัดทำกรุณาโทร. 099-540-1393 หรือ e-mail:seenootcha@gmail.com