วีดีโอภูมิปัญญาท้องถิ่น หมู / ไก่ / เป็ด / โค / แพะ / แกะ / EM.

e-book / รายวิชา แผนกวิชาสัตวศาสตร์

- การผสมเทียมโค / สสวท.
- การผสมเทียมโค / ม.เกษตรศาสตร์
- การรีดน้ำเชื้อโค / สสวท.
- ฝึกอบรมการผสมเทียมโค /มก. กำแพงแสน
-การผสมเทียมสุกร / หมูยโสด็อทเน็ต
- การรีดน้ำเชื้อสุกร / อุดมศักดิ์ แก้วจันทร์วงศ์

- การผสมเทียมไก่1 / ณัฐชารวีร์ ถิ่นโพธิ์ทองแท้
- การผสมเทียมไก่2 / ณัฐชารวีร์ ถิ่นโพธิ์ทองแท้
- การผสมเทียมไก่ชน / ไก่ชนออนไลน์
- การรีดน้ำเชื้อไก่ / Ruksit Sarimarn

- การผสมเทียม / ปวส. / พงษ์เทพ / วษท.ยโสธร
- การผสมเทียม / ปวส. / สีกุน
- กายวิภาคและสรีรฯ / ปวส. / อ.,สมปอง ม.แม่โจ้
- ปรับปรุงพันธุ์สัตว์ / pdf. / ปวส. /สีกุน
- การตอนโค / ชยุต ดงปาลีธรรม์
- การตอนสุกร / Aumsama Foto

- การแข่งตอนสุกรใหญ่ / ม.เกษตรศาสตร์
- การแข่งตอนสุกรใหญ่ / ม.ขอนแก่น
- การตอนแพะ / Capacity Building Grant

- หลักการเลี้ยงสัตว์ / ปวช./ สมชาย/ภาวนา/ สีกุน
- หลักการเลี้ยงสัตว์ / ปวส./ สมชาย/ภาวนา / สีกุน
- หลักสัตวศาสตร์ / ดร.สุวรรณา / ม.รามคำแหง
- หลักการเลี้ยงสัตว์ / สมชายศรีพูล / มรภ.นครสวรรค์
- หลักการเกษตร / ปวช. / วรทัศน์ / สีกุน
- การเลี้ยงหมูหลุม / สถานีวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง
- หมูหลุมอินทรีย์ / แม่โจ้
- เลี้ยงหมูอย่างไรไม่รู้จน / ฉัตรี แก้วอุดร
- ฟาร์มหมูอินทรีย์ / MGR online
- อาหารหมูหลุมอินทรีย์หมัก / รักบ้านเกิดด็อทคอม
- อาหารหมูหลุมอินทรีย์ต้ม / รักบ้านเกิดด็อทคอม
- โภชนศาสตร์สัตว์1 / 2 / ปวส. / ดร.ทองเลียน/ แม่โจ้
- โภชนศาสตร์สัตว์ / ปวส. / สีกุน

- โภชนะศาสตร์สัตว์ปีก / ผศ.ดร.ประภากร / ม.แม่โจ้
- อาหาร-ให้อาหารสัตว์ / อ.ธาตรี / มรภ.นครสวรรค์
- การเลี้ยงแพะ-แกะ / ปวช. / สีกุน
- การเลี้ยงแพะ / สพ.ญ. หนึ่งนุช / รามคำแหง
- การเลี้ยงไก่พื้นเมือง / กรมปศุสัตว์
- การเลี้ยงไก่พื้นเมือง ประดู่หางดำ / เกษตรไอดอล
- การเลี้ยงไก่ไข่อินทรีย์ / สปริงนิวส์ทีวี
- สูตรอาหารไก่เนื้ออินทรีย์ / Hipster Slow Life

- การเลี้ยงกระต่าย / ปวช. / กณิกนันท์ , สีกุน
- การเลี้ยงโคเนื้อ / ปวช. /สีกุน
- การผลิตสัตว์เคี้ยวเอื้อง / ดร.พัตราภรณ์ / มก
- การเลี้ยงโคนม / ธันวา/มรภ.นครสวรรค์
- อาหารเอนกประสงค์สูตรประหยัด / รักษ์บ้านเกิดด็อทคอม
- แกลบปากท่อบำรุดเป็ดไข่ / รักบ้านเกิดด็อทคอม
- การเลี้ยงเป็ด / กรมปศุสัตว์
- การเลี้ยงเป็ดแบบประหยัด / เบียร์เกษตร
- จากโปรแกรมเมอร์มาเลี้ยงเป็ดไข่ / forever cute

- ทักษะสุกร / ปวช. / อ.สำราญ สมโลก
.- การทำฟาร์มสุกร /ปวส. / ดร.สุวรรณา / รามคำแหง
- การเลี้ยงสุกร / ปวช. / สีกุน
- การเลี้ยงสุกรพันธุ์ / ปวช. / สีกุน
- การจัดการฟาร์มสุกร/ปวส. / ดร.สุทัศน์ /ม.แม่โจ้
- การเลี้ยงโคเนื้อ / กรมปศุสัตว์
- อาหารข้นโคขุนชุมพร / รักบ้านเกิดด็อทคอม
-งานวิจัยการเลี้ยงโคเนื้อในจ.สุราษฎร์ธานี / รศ.ดร.โอภาส พิมพา
- การทำอาหารเลี้ยงโคเนื้อจากต้นกล้วย / Che & Chef
- การผลิตสุกรพันธุ์ / ปวส. / สีกุน
- คู่มือการเลี้ยงสุกร / เอกสารแจกของกรมปศุสัตว์

- คู่มือการเลี้ยงสุกรพ่อแม่พันธุ์ / เอกสารแจกเบทาโกร
- คู่มือการเลี้ยงสุกรทดแทน / เอกสารแจกเบทาโกร
- วิธีเลือกซื้อวัว / Master bie
- อย่าซื้อวัวซี่โครงยุบ / Master bie

- อย่าซื้อวัวสะดือจุ่น / Master bie
- วัวที่ไม่ควรซื้อมาเลี้ยง / E san บ้านเฮา
- คู่มือการอนุบาลสุกร-ขุน / เอกสารแจกเบทาโกร
- โรคสุกร / สพญ. ภาวิณี / ม.เกษตรศาสตร์
- โรคสุกร / เบทาโกร

- โรคสัตว์สู่คน / สัตวแพทย์หญิงทัศนีย์  ไหลมา
- วัวเป็นหมันดูได้อย่างไร / Master bie
- ฟาร์มสาธิตการเลี้ยงสัตว์ / กรมปศุสัตว์
- ยาปฏิชีวนะ / อ.กำธร
- คู่มือการให้วัคซีนสัตว์ / กรมปศุสัตว์
- การเลี้ยงแพะอินทรีย์ / khongkwan
- การเลี้ยงแพะ / กรมปศุสัตว์

- การเลี้ยงแกะเพิ่มรายได้ / สวท.กาญจนบุรี
- การใช้ขี้เค้กปาล์มเลี้ยงแพะ / รักบ้านเกิดด็อทคอม
- หยวกกล้วยเลี้ยงแพะ / รักบ้านเกิดด็อทคอม
- หลักพันธุศาสตร์ / รศ.ดร. กิตติพัฒน์ อุโฆษกิจ / ม.ธรรมศาสตร์
- หลักพันธุศาสตร์ / อ.เกรียงศักดิ์ ทาสิทธิ์ / เกษตรโคราช
- หลักพันธุศาสตร์ / อ.สุภาไลย ไชยสุต / รามคำแหง
- หลักพันธุศาสตร์ / อ.สุนันท์ กุลมาตย์ / เกษตรตรัง   
- หลักพันธุศาสตร์ / อ.สีกุน นุชชา / เกษตรตรัง
- ประโยชนและวิธีใช้์จุลินทรีย์สังเคราะห์แสง / ปกรณ์ บัวแย้ม
- จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงทำง่ายประโยชน์เยอะ / บ้านสร้างสุข
- การทำน้ำหมักอีเอ็มแบบเก่า / ม.เกษตรศษสตร์
- หลักพันธุศาสตร์ 1 / อ. เอกฤทธิ์ วีระพันธุ์ / ร.ร.กวดวิชายูเรก้า
- หลักพันธุศาสตร์ 2 /
- หลักพันธุศาสตร์ 3 /
- หลักพันธุศาสตร์ 4 /
- ต่อมไร้ท่อ / โดยทีมหมอ BIOSOLVE
- ระบบต่อมไร้ท่อ / พัชรัตน์ ควบพิมาย / รร.บางละมุงพิทยา
- พันธุศาสตร์เพื่อการปรับปรุงพันธุ์สัตว์ / ผศ.ดร.นลินี อิ่มบุญตา / จุฬาลงกรฯ
- ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับพันธุศาสตร์ / ไบโอเทค

- การจัดการทั่วไปเกี่ยวกับปศุสัตว์ / ศ.น.สพ.ดร.บุญฤทธิ์ ทองทรง

- อาชีวอนามัยในการประกอบอาชีพ / ปวช. / สีกุน
- การคัดเลือกโคนม / สสวท.
- การปรับปรุงพันธุ์ไก่ / ม.ขอนแก่น
- การปรับปรุงพันธุ์โคเนื้อ / ม.เกษตรศาสตร์ กำแพงแสน
- การคัดเลือกและปรับปรุงพันธุ์สุกร / กรมปศุสัตว์

- การเลี้ยงโคเนื้อ / สุนันท์
- การเลี้ยงไก่อีแวป / สีกุน นุชชา
- การเลี้ยงไก่พื้นเมือง / ปวช. / สีกุนและคณะ
- สิ่งแวดล้อมในฟาร์มสัตว์เลี้ยง / ปวส. / นิภาดา สีกุน และประสิทธิ์

e-book / รายวิชา แผนกวิชาประมง

e-book / รายวิชา แผนกวิชาธุรกิจเกษตร

- การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเบื้องต้น / pdf. /ปวช. / ไกรวัล
- การจัดการฟาร์มสัตว์น้ำ
/ word / ปวส. / พวงพยอม / แผนการสอน
- โรคและพยาธิสัตว์น้ำ / word / ปวส. / พวงพยอม / แผนการสอน
การสื่อสารข้อมูลและเครือฯ/ pdf. /ปวส. /ขนิษฐา
- บัญชีเบื้องต้น /word / ปวส./ พิกุล
บทความ / ข่าว

e-book รายวิชา แผนกวิชาสามัญฯ

- EM กับการเลี้ยงสัตว์ / pdf / ทั่วไป / สีกุน
- การผลิตเชื้อราขาว สูตรแม่โจ้    11   /   22
- การทำน้ำหมัก 3 ประเภท 7 ชนิด สูตรแม่โจ้    11   /   22   /   33
 
- สารชีวภาพเพื่อการผลิตสัตว์ /pdf. /ปวส./สีกุน
- สิ่งแวดล้อมในฟาร์มฯ / ปวส. / นิภาดา / ประสิทธิ์ / สีกุน
- น้ำหมักมูลสุกรกับการปลูกพืช / ทั่วไป / สุกัญญา

- การวัดผลการศึกษา / pwp. / ทั่วไป
- จุลชีววิทยา /pdf /ปวส./สีกุน
- วิชาลูกเสือวิสามัญ
ตัวอย่างงานวิจัย / โครงการ

คลังข้อสอบ

- สารเบเทอร์ ฟาร์มาร์ โรคไก่และสุกร / เบทาโกร
- สุกรปากช่อง3- Intel /ทั่วไป/กรมปศุสัตว์
- การเลี้ยงสุกรฉบับย่อ / กรมปศุสัตว์
- พ่อ-แม่สุกร / เบทาโกร
- ข้อสอบมาตรฐานปวช.(พ.ศ.2550)
- ข้อสอบมาตรฐานปวช.(พ.ศ.2552)
- แนวข้อสอง v-net วิชาการปรับปรุงพันธุ์สัตว์
- แนวข้อสอบ v-net ปวช.(พ.ศ.2555)
- เห็ดฟางทะลายปาล์ม /ทั่วไป/งานหลักสูตรระยะสั้น
- เห็ดนางฟ้า นางรม /ทั่วไป/งานหลักสูตรระยะสั้น
- ตารางคะแนนมาตรฐานที่ใช้เทียบในการประกวดตัดสินสัตว์ / สีกุน
- แนวข้อสอบ v-net ปวส. เรื่องสิ่งแวดล้อม
- อี-เลิร์นนิ่งไทย ทำไมไปได้ไม่ไกล (ไทยรัฐ)
- ศิลปะการถ่ายทอดของครูมืออาชีพ / ผจก.
- แนวข้อสอบผสมเทียมโค / สีกุน
- รวมข้อสอบอ.ตรีพล เจาะจิตต์

- การเรียนการสอนในโลก online/ ผจก.
- รวมโครงการทางสัตวบาล/เทคนิคการเขียน / สีกุน

 
สื่อ / ลิงค์น่าสนใจ

 

- ลิงค์แก้งานระหว่างครูหรือนักศึกษาผ่านเว็บไซต์
- คู่มือ skype1  ,   2   / สำหรับทุกคน
- คู่มือ desktop / สำหรับครู / โดย ธวัชชัย สาเกตุ
- คู่มือ moodle /สำหรับครู/โดย สุขุม วท.ยะลา
- คู่มือการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ระดับสถานศึกษา อาชีวศึกษา
รวมลิงค์ แหล่งความรู้
  • สาขาประมง
  • สาขาพืชกรรม
  • สาขาสัตวบาล
  • สาขาอุตสาหกรรมเกษตร
  • สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  • สาขาวิชาพื้นฐาน
  • งานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์
จัดทำโดย สีกุน นุชชา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง   ต้องการติดต่อผู้จัดทำกรุณาโทร. 099-540-1393 หรือ e-mail:seenootcha@gmail.com  Line ID: 0995401393 Face book : สีกุน นุชชา