การปรับปรุงพันธุ์สัตว์ (ฉบับปรับปรุง 2554)

ระดับ ปวส. หลักสูตร ปวส.2546

โดย สีกุน นุชชา คณะวิชาสัตวศาสตร์ วษท.ตรัง

สงวนลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย อนุญาตให้ใช้เพื่อประกอบการเรียนการสอนในห้องเรียน โดยไมเป็นการค้าเท่านั้น

หน่วยที่ 1

ความสำคัญและประวัติของการปรับปรุงพันธุ์สัตว์

 

1.1  ความหมายของการปรับปรุงพันธุ์สัตว์

  1.2  ความสำคัญของการปรับปรุงพันธุ์สัตว์
  1.3  องค์ประกอบหลักของการปรับปรุงพันธุ์สัตว์
  1.4  ประวัติของการปรับปรุงพันธุ์สัตว์ 
  1.5  การปรับปรุงพันธุ์สัตว์ในประเทศไทย
  สรุป 1
  เอกสารอ้างอิง 1
  แบบฝึกหัด 1(doc)
  เพาเวอร์พ้อย1
หน่วยที่ 2

หลักพันธุศาสตร์พื้นฐาน

 

2.1  โครโมโซม

 

2.2  ยีน

 

2.3  การถ่ายทอดลักษณะตามกฎเมนเดล

  2.4 มัลติเปิล อัลลีล
 

2.5  การถ่ายทอดลักษณะที่ควบคุมด้วยยีนแบบไม่บวกสะสม

 

2.6  การถ่ายทอดลักษณะที่ควบคุมด้วยยีนแบบบวกสะสม

  2.7  การถ่ายทอดลักษณะที่ควบคุมด้วยยีนบนโครโมโซมเพศ
 

2.8  การถ่ายทอดลักษณะเมื่อยีนอยู่บนโครโมโซมเดียวกัน

 

2.9  ยีนมรณะ  (lethal  gene)  และยีนผิดปกติ  (detrimental  gene) 

 

2.10  ปัจจัยที่มีผลต่อการแสดงอำนาจของยีน

  สรุป 2
 

เอกสารอ้างอิง 2

  แบบฝึกหัด 2 (doc)
  เพาเวอร์พ้อยต์2
หน่วยที่ 3 การวิเคราะห์ข้อมูลลักษณะเชิงคุณภาพและปริมาณ
 

3.1  ลักษณะที่สำคัญของสัตว์เลี้ยง

  3.2  สถิติที่เกี่ยวข้องกับลักษณะปริมาณ
  3.3  ความน่าจะเป็น  (probability) และการทดสอบไค-สแควร์
  สรุป 3
 

เอกสารอ้างอิง 3

  แบบฝึกหัด 3 (doc)
   
หน่วยที่ 4

อัตราพันธุกรรมและอัตราซ้ำ

 

4.1  ความผันแปรของลักษณะ

 

4.2  อัตราพันธุกรรม

  4.3  อัตราซ้ำ
 

4.4  การใช้ค่าอัตราพันธุกรรมและอัตราซ้ำในการปรับปรุงพันธุ์สัตว์

 

4.5  อัตราพันธุกรรมและอัตราซ้ำของลักษณะที่สำคัญในสัตว์เลี้ยง

  สรุป 4
 

เอกสารอ้างอิง 4

  แบบฝึกหัด 4(doc)
   
หน่วยที่ 5 คุณค่าการผสมพันธุ์
 

5.1  ความหมายของคุณค่าการผสมพันธุ์  (breeding  value)

 

5.2  การประเมินคุณค่าการผสมพันธุ์

  5.3  การประเมินคุณค่าการผสมพันธุ์
  5.4  การประเมินคุณค่าการผสมพันธุ์
 

5.5  ตัวอย่างคุณค่าการผสมพันธุ์

  5.6  ตัวอย่างคุณค่าการผสมพันธุ์
 

5.7  การใช้ประโยชน์จากคุณค่าการผสมพันธุ์

  5.8 ความสามารถในการให้ผลผลิตที่แท้จริง
  สรุป 5
 

เอกสารอ้างอิง 5

  แบบฝึกหัด 5(doc)
   
หน่วยที่ 6

ลักษณะที่สำคัญทางเศรษฐกิจในสัตว์เลี้ยง

 

6.1  ความหมายของลักษณะทางเศรษฐกิจ

 

6,2  ลักษณะที่สำคัญทางเศรษฐกิจของไก่เนื้อ

 

6.3  ลักษณะที่สำคัญทางเศรษฐกิจของไก่ไข่

 

6.4  ลักษณะที่สำคัญทางเศรษฐกิจของสุกร

 

6.5  ลักษณะที่สำคัญทางเศรษฐกิจของโคเนื้อ

 

6.6  ลักษณะที่สำคัญทางเศรษฐกิจของโคนม

  สรุป 6
 

เอกสารอ้างอิง 6

  แบบฝึกหัด 6(doc)
   
หน่วยที่ 7

การคัดเลือกพันธุ์

 

7.1  ความหมายของการคัดเลือกพันธุ์  (selection)

 

7.2  ประเภทของการคัดเลือกพันธุ์

 

7.3  รูปแบบของการคัดเลือกพันธุ์โดยมนุษย์

 

7.4  การคัดเลือกลักษณะ

 

7.5  การคัดเลือกสัตว์เพื่อใช้ปรับปรุงพันธุ์

  สรุป 7
 

เอกสารอ้างอิง 7

  แบบฝึกหัด 7(doc)
   
หน่วยที่ 8 ระบบการผสมพันธุ์
 

8.1  ความหมายของระบบการผสมพันธุ์  (mating  system)

 

8.2  การจำแนกระบบการผสมพันธุ์

 

8.3  การผสมเลือดชิด

 

8.4  การผสมข้าม  (outbreeding)

  สรุป 8
 

เอกสารอ้างอิง 8

  แบบฝึกหัด 8(doc)
   
หน่วยที่ 9

การบันทึกและการทำพันธุ์ประวัติ

 

9.1  การจดบันทึกข้อมูล

 

9.2  รูปแบบบันทึกข้อมูล

 

9.3  การบันทึกพันธุ์ประวัติ

 

สรุป 9

 

เอกสารอ้างอิง 9

  แบบฝึกหัด 9(doc)
   
หน่วยที่ 10

ปัญหาและอุปสรรคในการปรับปรุงพันธุ์สัตว์

 

10.1  ข้อจำกัดในการปรับปรุงพันธุ์สัตว์

 

10.2  ปัญหาการปรับปรุงพันธุ์สัตว์

 

10.3  การแก้ปัญหาในการปรับปรุงพันธุ์สัตว์

 

สรุป 10

 

เอกสารอ้างอิง 10

  แบบฝึกหัด 10(doc)
เฉลยแบบฝึกหัดทั้ง 10 บท แบบทดสอบปลายภาค 61-2

สีกุน นุชชา 099-540-1393 e-mail : seekunnootcha@yahoo.com