การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเบื้องต้น (ฉบับปรับปรุง 2552)

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  พุทธศักราช  2545  (ปรับปรุง  พ.ศ.  2546)

โดย ไกรวัล เพชรรัตน์ คณะวิชาประมง วษท.ตรัง

หน่วยที่ 1


   
หน่วยที่ 2  
การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเบื้องต้น ส่วนที่ 1
  ส่วนที่ 2
  ส่วนที่ 3
  ส่วนที่ 4
  ส่วนที่ 5
  ส่วนที่ 6
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 

ไกรวัล เพชรรัตน์ 088-7612979 e-mail: kraiwal65@gmail.com