หลักการเกษตร
 
 
 
เนื้อหาบทที่1ความสำคัญของการเกษตร สถานการณ์การเกษตร ในประเทศและต่างประเทศ   เนื้อหาบทที่5 หลักการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ในการดำเนินกิจกรรมทางการเกษตร
แบบฝึกหัดบทที่5
แบบฝึกหัดบทที่1
 
     
เนื้อหาบทที่2 ข้อมูลสารสนเทศ
และปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการผลิตทางการเกษตร
เนื้อหาบทที่6 การตลาดเกษตร
แบบฝึกหัดบทที่6
แบบฝึกหัดบทที่2
 
     
เนื้อหาบทที่3 ระบบการเกษตร การตัดสินใจวางแผนดำเนินงานเกษตร
เนื้อหาบทที่7 ปัญหาทางการเกษตรและแนวทางแก้ไข
แบบฝึกหัดบทที่7
 
 
แบบฝึกหัดบทที่3
 
     
เนื้อหาบทที่4 หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
เนื้อหาบทที่8 ฎหมายและมาตรฐาน ที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร
แบบฝึกหัดบทที่4
แบบฝึกหัดบทที่8
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
     
     
     
     
     
     
   
     
 
 

ที่มาเนื้อหาหลัก: วรทัศน์ อินทรัคคัมพร.  มช.

เรียบเรียงเพื่อให้เหมาะสมกับหลักสูตร ปวช. เกษตรกรรม
โดย สีกุน นุชชา 099-540-1393
e-mail : snootcha@gmail.com