เอกสารประกอบการเรียนวิชาการผสมเทียม (ปวส.)
   

บทที่ 1. ประโยชน์ของการผสมเทียม

เพาเวอร์พ้อยต์ จัดทำโดยกรมปศุสัตว์ บทที่ 2 ระบบการสืบพันธุ์สัตว์ 1

เพาเวอร์พ้อยต์ จัดทำโดยกรมปศุสัตว์

แบบฝึกหัดบทที่ 1
บทที่ 1 บทที่ 2 ระบบการสืบพันธุ์สัตว์ 2
  บทที่ 2 ระบบการสืบพันธุ์สัตว์ 3
  บทที่ 2 ระบบการสืบพันธุ์สัตว์ 4
  แบบฝึกหัดบทที่ 2
          
d    
เพาเวอร์พ้อยต์ จัดทำโดยกรมปศุสัตว์ บทที่ 4 การรีดน้ำเชื้อ 1
เพาเวอร์พ้อยต์ จัดทำโดยกรมปศุสัตว์

บทที่ 3 เครื่องมือและอุปกรณ์การผสมเทียม 2

บทที่ 3 บทที่ 4 การรีดน้ำเชื้อ 2
  บทที่ 4 การรีดน้ำเชื้อ 3
  แบบฝึกหัดบทที่ 4
   
เพาเวอร์พ้อยต์ จัดทำโดยกรมปศุสัตว์ บทที่ 6 การผสมเทียม 1 เพาเวอร์พ้อยต์ จัดทำโดยกรมปศุสัตว์
บทที่ 5 ส่วนที่ 1 บทที่ 6 การผสมเทียม 2 บทที่ 6 ส่วนที่ 1
แบบฝึกหัดบทที่ 5 บทที่ 5 ส่วนที่ 2 บทที่ 6 การผสมเทียม 3 บทที่ 6 ส่วนที่ 2
แบบฝึกหัดบทที่ 6
บทที่ 7 การจดบันทึกในงานผสมเทียม 1 เพาเวอร์พ้อยต์ จัดทำโดยกรมปศุสัตว์ บทที่ 8 ประสิทธิภาพการผสมเทียม 1 เพาเวอร์พ้อยต์ จัดทำโดยกรมปศุสัตว
บทที่ 7 การจดบันทึกในงานผสมเทียม 2 บทที่ 7 ส่วนที่ 1 บทที่ 8 ประสิทธิภาพการผสมเทียม 2 บทที่ 8 ส่วนที่ 1
บทที่ 7 การจดบันทึกในงานผสมเทียม 3 บทที่ 7 ส่วนที่ 2 บทที่ 8 ประสิทธิภาพการผสมเทียม 3 บทที่ 8 ส่วนที่ 2
บทที่ 7 การจดบันทึกในงานผสมเทียม 4 แบบฝึกหัดบทที่ 8 บทที่ 8 ส่วนที่ 3
แบบฝึกหัดบทที่ 7
   

ครูสีกุน นุชชา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง

โทร.099-540-1393 e-mail: snootcha@gmail.com