เอกสารประกอบการสอน วิชาหลักการเลี้ยงสัตว์ ปวช. และ ปวส.

 

(yes)      
บทที่1 การเริ่มต้นและหลักสำคัญในการเลี้ยงสัตว์ ไฟล์ ppt.1 แบบฝึกหัด 1
แบบฝึกเพิ่มเติมบทที่1
(yes)    
บทที่ 2 การเลี้ยงสัตว์ในประเทศไทย/ต่างประเทศ ไฟล์ ppt.2-1 แบบฝึกหัด 2 แบบฝึกเพิ่มเติมบทที่2
  2.1 สภาวะการเลี้ยงสัตว์ในประเทศไทย1 ไฟล์ ppt.2-2  
ให้ผู้เรียนสรุปว่าต้องการเลี้ยงสัตว์ชนิดใด
  2.1 สภาวะการเลี้ยงสัตว์ในประเทศไทย2 ไฟล์ ppt.2-3   ที่มีในบทเรียน เพราะอะไร ให้เหตุผลประกอบ
  2.1 สภาวะการเลี้ยงสัตว์ในประเทศไทย3 ไฟล์ ppt.2-4   มาใส่ในไฟล์เพาเวอร์พ้อยต์
  2.1 สภาวะการเลี้ยงสัตว์ในประเทศไทย4 ไฟล์ ppt.2-5    
  2.1 สภาวะการเลี้ยงสัตว์ในประเทศไทย5      
  2.1 สภาวะการเลี้ยงสัตว์ในประเทศไทย6      
  2.1 สภาวะการเลี้ยงสัตว์ในประเทศไทย7      
  2.2 สภาวะการเลี้ยงสัตว์ในต่างประเทศ    
  2.3 การผลิตปศุสัตว์อินทรีย์1    
  2.3 การผลิตปศุสัตว์อินทรีย์2      
  2.3 การผลิตปศุสัตว์อินทรีย์3      
(yes)      
บทที่3 ชนิด  ประเภทและพันธุ์สัตว์มาตรฐาน
ไฟล์ ppt.3.1 แบบฝึกหัด 3
แบบฝึกเพิ่มเติมบทที่3
ไฟล์ ppt.3.2  
ให้ผู้เรียนค้นคว้าภาพพันธุ์สัตว์ชนิดต่าง ๆ
 2 .กระบือ ไฟล์ ppt.3.3   ที่มีในบทเรียน
 3. แพะ ไฟล์ ppt.3.4  
และนอกบทเรียน คนละ 1 ชนิด
 4. แกะ     มาใส่ในไฟล์เพาเวอร์พ้อยต์
 5. สุกร     พร้อมอธิบายเพิ่มเติมสั้นๆ
 6. ไก่      
   
 8. ห่าน      
(yes)      
บทที่4 โรงเรือนและอุปกรณ์สำหรับสัตว์ ไฟล์ ppt.4.1 แบบฝึกหัด 4 แบบฝึกเพิ่มเติมบทที่4
1. หลักการพิจารณาในการสร้างโรงเรือนเลี้ยงสัตว์ ไฟล์ ppt.4.2  
ให้ผู้เรียนนำภาพ 4.1,4.3 ,4.8 ,4.13,4.14,
ไฟล์ ppt.4.3  
แบบโรงเรือนและอุปกรณ์สัตว์ 1 ชนิด
 3. โรงเรือนและอุปกรณ์สำหรับการเลี้ยงสุกร ไฟล์ ppt.4.4   มาใส่ในไฟล์เพาเวอร์พ้อยต์
 4. โรงเรือน/อุปกรณ์สำหรับการเลี้ยงโค กระบือ 1 ไฟล์ ppt.4.5   พร้อมอธิบายเพิ่มเติม สั้นๆ
 5. โรงเรือน/อุปกรณ์สำหรับการเลี้ยงโค กระบือ 2      
 6. โรงเรือนและอุปกรณ์สำหรับการเลี้ยงแพะ-แกะ 1      
7. โรงเรือนและอุปกรณ์สำหรับการเลี้ยงแพะ-แกะ 2      
 8. โรงเรือนระบบปิด 1      
 9. โรงเรือนระบบปิด 2      
(yes)      
บทที่5 อาหารสัตว์ ไฟล์ ppt.5 แบบฝึกหัด 5
แบบฝึกเพิ่มเติมบทที่5
   
ให้ผู้เรียนนำวัตถุดิบอาหารสัตว์ชนิดต่าง ๆ
 2. การจำแนกวัตถุดิบอาหารสัตว์    
ที่มีในบทเรียน
 3. การจำแนกวัตถุดิบอาหารสัตว์     มาใส่ในไฟล์เพาเวอร์พ้อยต์
 4. การจำแนกวัตถุดิบอาหารสัตว์      
 5. การจำแนกวัตถุดิบอาหารสัตว์/สารพิษในอาหารสัตว์     พร้อมอธิบายเพิ่มเติม สั้นๆ
 6. ความต้องการโภชนะ/การจัดการให้อาหารสัตว์      
(yes)      
บทที่6 การเลี้ยงดูสัตว์เลี้ยงที่สำคัญทางเศรษฐกิจ ไฟล์ ppt.6 แบบฝึกหัด 6 แบบฝึกเพิ่มเติมบทที่6
   
ให้ผู้เรียนสรุปการเลี้ยงดูสัตว์ชนิดต่าง ๆ
 2. การจัดการเลี้ยงดูโคเนื้อ    
ที่มีในบทเรียน คนละ 2 ชนิด
 3. การจัดการเลี้ยงดูกระบือ     มาใส่ในไฟล์เพาเวอร์พ้อยต์
 4. การจัดการเลี้ยงดูแพะ-แกะ 1      
 5. การจัดการเลี้ยงดูแพะ-แกะ 2      
 6. การจัดการเลี้ยงดูแพะ-แกะ 3      
 7. การจัดการเลี้ยงดูแพะ-แกะ 4      
 8. การจัดการเลี้ยงดูแพะ-แกะ 5      
 9. การจัดการเลี้ยงดูแพะ-แกะ 6      
 10. การจัดการเลี้ยงดูแพะ-แกะ 7      
 11. การจัดการเลี้ยงดูสุกร      
 12. การจัดการเลี้ยงดูไก่เนื้อ      
 13. การจัดการเลี้ยงดูไก่ไข่      
(no)      
บทที่7 พื้นฐานการปรับปรุงพันธุ์สัตว์
   
1. หลักเบื้องต้นในการปรับปรุงสัตว์      
2. กฎของเมนเดล
   
3. การแสดงออกของลักษณะทางพันธุกรรม      
4. การคัดเลือกพันธุ์สัตว์และการตรวจสอบสายพันธุ์      
5. การผสมพันธุ์ในสัตว์พันธุ์เดียวกัน      
6. การผสมพันธุ์สัตว์ระหว่างพันธุ์      
7. การปรับปรุงพันธุ์โคนม      
8. การปรับปรุงพันธุ์โคเนื้อ      
9. การปรับปรุงพันธุ์สุกร      
10. การปรับปรุงพันธุ์ไก่เนื้อและไก่ไข่      
11. เทคโนโลยีการปรับปรุงพันธุ์สัตว์      
(no)      
บทที่8 โรคสัตว์และการสุขาภิบาล      
1. ประเภทของโรคสัตว์      
2. วิธีการติดต่อของโรคสัตว์      
3. ปัจจัยที่มีผลต่อการเกิดโรคในสัตว์      
4. หลักในการป้องกันการเกิดโรคในสัตว์      
5. ลักษณะที่บ่งชี้ว่าสัตว์ป่วย      
6. การระบาดของโรค      
7. โรคที่สำคัญในโคและกระบือ      
8. โรคที่สำคัญในสุกร      
9. โรคที่สำคัญในสัตว์ปีก      
10. การสุขาภิบาลสัตว์      
(no)      
บทที่9 ผลผลิตและผลิตภัณฑ์จากสัตว์
   
1. เนื้อสัตว์      
2. น้ำนม      
3. ไข่      
4. ผลิตภัณฑ์จากสัตว์      
(no)      
บทที่10 การจัดการฟาร์ม การตลาดและการทำบันทึกฟาร์ม      
1. การจัดการฟาร์ม      
2. การตลาดปศุสัตว์      
3. การทำบันทึกฟาร์ม      
    เฉลยแบบฝึกรวม1  
    เฉลยแบบฝึกรวม2
    ตัวอย่างข้อสอบ  
   

ที่มา: http://elearning.nsru.ac.th/web_elearning/animals/lesson.php
อ.สมชาย ศรีพูล 2006 มรภ.นครสวรรค์

ปรับปรุงเพื่อใช้เป็นเอกสารประกอบการในวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง
โดย ครูสีกุน นุชชา โทร.099-540-1393 e-mail: seenootcha@gmail.com