การเลี้ยงโคเนื้อ
 
 
ปวช.
 
 
 
เอกสารโคเนื้อ1 สถานการณ์การเลี้ยงโคเนื้อ
เอกสารศึกษาเพิ่มเติม
เพาเวอร์พ้อยต์1
เอกสารโคเนื้อ 2 พันธุ์โคเนื้อ
เพาเวอร์พ้อยต์2
เอกสารโคเนื้อ 3 โรงเรือนและอุปกรณ์
เพาเวอร์พ้อยต์3
เอกสารโคเนื้อ 4.1 อาหารโคเนื้อ
เพาเวอร์พ้อยต์4.1
เอกสารโคเนื้อ 4.2 อาหารโคเนื้อ    
เพาเวอร์พ้อยต์4.2    
เอกสารโคเนื้อบทที่ 5 การเลี้ยงดูและการจัดการ
เพาเวอร์พ้อยต์5.1
เพาเวอร์พ้อยต์5.2    
เอกสารโคเนื้อบทที่ 6.1 การสุขาภิบาลและโรค  
เพาเวอร์พ้อยต์6.1    
เอกสารโคเนื้อบทที่ 6.2 การสุขาภิบาลและโรค    
เพาเวอร์พ้อยต์6.2    
เอกสารโคเนื้อบทที่ 6.3 การสุขาภิบาลและโรค    
เพาเวอร์พ้อยต์6.3
เอกสารโคเนื้อบทที่ 7 เนื้อและผลิตภัณฑ์
เพาเวอร์พ้อยต์7    
เอกสารโคเนื้อบทที่ 8-1 การจดบันทึก  
เพาเวอร์พ้อยต์8.1    
เอกสารโคเนื้อบทที่ 8-2 การจดบันทึก    
เพาเวอร์พ้อยต์8.2    
เอกสารโคเนื้อบทที่ 8-3 การจดบันทึก    
เพาเวอร์พ้อยต์8.3
 
 
     
   
     
 

เนื่องจากเอกสารวิชานี้ผู้เรียบเรียงมีเวลาน้อยมาก
ในการเรียบเรียง จึงพบข้อบกพร่องหลายจุด ควรใช้ความระมัดระวังในการนำไปใช้งานต่อ
และผู้เรียบเรียงต้องขออภัยต่อผู้เกี่ยวข้องทุกท่าน
ที่การอ้างอิงไม่สมบูรณ์ และรูปแบบการอ้างอิงก็ไม่ถูกต้อง
ไม่สามารถนำไปเป็นตัวอย่างได้

เรียบเรียงโดย สีกุน นุชชา 099-5401393 e-mail : seekunnootcha@yahoo.com