เอกสารประกอบการเรียนวิชาหลักพันธุศาสตร์ (ปวส.)
เนื้อหา อ. สุภาไลย ไชยสุต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 

บทที่ 1

  บทที่ 2

 

พันธุศาสตร์ตามหลักของเมนเดล
โครงสร้างทางกายภาพของเซลล์
 
d    
  บทที 4
คุณสมบัติของยีนนอกเหนือกฎเมนเดล
 
ยีนและโครโมโซม
   
   
ลิงเกจกับครอสซิงโอเวอร์
 
มัลทิเปิลแอลลีลกับระบบหมู่เลือดในคน
 
บทที่ 7   บทที่ 8  
พันธุศาสตร์ของแบคทีเรีย และไวรัส
DNA และโครงสร้างของโครโมโซม
 
 
บทที่ 9

  บทที่ 10
 
ยีนกับการสังเคราะห์โปรตีน
 
มิวเทชั่น
 
 
 
บทที่ 11 บทที่ 12
การเปลี่ยนแปลงของโครโมโซม และยีน
 
พันธุศาสตร์เชิงการเจริญ
 
       
       
บทที่ 13
DNA กับเทคโนโลยียุคใหม่
   

ครูสีกุน นุชชา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง

โทร.099-540-1393 e-mail: snootcha@gmail.com