เอกสารประกอบการเรียนวิชาหลักพันธุศาสตร์ (ปวส.)
เนื้อหา อ.เกรียงศักดิ์ ทาสิทธิ์ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครราชสีมา
 

บทที่ 1. เซลล์และการแบ่งเซลล์แบบ Meiosis

เพาเวอร์พ้อยต์ บทที่ 2 ศัพท์ที่ใช้ในวิชาหลักพันธุศาสตร์

เพาเวอร์พ้อยต์

เฉลยแบบฝึกที่ 1
แบบฝึกที่ 2
เว็บ การแบ่งเซลล์ 1
แบบฝึกหัดบทที่ 2 อ.สีกุน
แบบฝึกหัดบทที่ 1 อ.เกรียงศักดิ์
เว็บ การแบ่งเซลล์ 2
แบบฝึกหัดบทที่ 2 อ.เกรียงศักดิ์
          
       
d    
เพาเวอร์พ้อยต์ บทที 4 พันธุศาสตร์นอกกฎของ Mendel
เพาเวอร์พ้อยต์
แบบฝึกที่ 3
 
แบบฝึกที่ 4
แบบฝึกหัดบทที่ 3 อ.สีกุน
 
แบบฝึกหัดบทที่ 4 อ.สีกุน
แบบฝึกหัดบทที่ 3 อ.เกรียงศักดิ์
 
แบบฝึกหัดบทที่ 4 อ.เกรียงศักดิ์
 
       
   
เพาเวอร์พ้อยต์ เพาเวอร์พ้อยต์
แบบฝึกที่ 5
 
แบบฝึกที่ 6
 
 
แบบฝึกหัดบทที่ 6 อ.สีกุน
 
แบบฝึกหัดบทที่ 5 อ.เกรียงศักดิ์
แบบฝึกหัดบทที่ 6 อ.เกรียงศักดิ์
       
บทที่ 7 การทดสอบอัตราส่วนทางพันธุศาสตร์ เพาเวอร์พ้อยต์ บทที่ 8 การเปลี่ยนแปลงของ chromosome เพาเวอร์พ้อยต์
แบบฝึกที่ 7
อ่านเนื้อหาพันธุศาสตร์ 8 อ.สุนันท์ กุลมาตร
แบบฝึกที่ 8
 
อ่านเนื้อหาปรับปรุงพันธุ์ 3 อ.สีกุน นุชชา
แบบฝึกหัดบทที่ 8 อ.สีกุน
 
แบบฝึกหัดบทที่ 7 อ.เกรียงศักดิ์ 1
แบบฝึกหัดบทที่ 8 อ.เกรียงศักดิ์
 
     
บทที่ 9 การกลายพันธุ์ (Mutation)

เพาเวอร์พ้อยต์ บทที่ 10 พันธุวิศวกรรมเบื้องต้น
เพาเวอร์พ้อยต์
แบบฝึกที่ 9
 
แบบฝึกที่ 10
 
แบบฝึกหัดบทที่ 9 อ.สีกุน
 
แบบฝึกหัดบทที่ 10 อ.สีกุน
 
แบบฝึกหัดบทที่ 9 อ.เกรียงศักดิ์
แบบฝึกหัดบทที่ 10 อ.เกรียงศักดิ์
   

ครูสีกุน นุชชา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง

โทร.099-540-1393 e-mail: snootcha@gmail.com