เอกสารประกอบการสอน

วิชาการเลี้ยงไก่พื้นเมือง

ปก  
คำนำ
บทที่1 ความสำคัญ/สภาวะการเลี้ยงไก่พื้นเมือง
บทที่2 โรงเรือนและอุปกรณ์
บทที่3 พันธุ์
บทที่4 การคัดเลือกและปรับปรุงพันธุ์
บทที่5 การฟักไข่
บทที่6 อาหารและการให้อาหารไก่
บทที่7 การเลี้ยงไก่พื้นเมืองระยะต่างๆ
บทที่8 โรคและการสุขาภิบาล
บทที่9 การชำแหละและการบรรจุหีบห่อ
บทที่10-1 การจดบันทึก
บทที่10-2 การทำบัญชี  
เอกสารอ้างอิง  
 
 
 
 
 
 
 
 


ปรับปรุงเพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอนระดับปวช.เฉพาะในวิทยาลัยเกษตรตรัง
โดย ครูสีกุน นุชชา โทร.099-5401393
e-mail: seenootcha@gmail.com