วิชากายวิภาคและสรีรวิทยาสัตว์เลี้ยง

3503-2003 กายวิภาคและสรีรวิทยาของสัตว์เลี้ยง 3 (4) (Anatomy and Physiology of Domestic Animal)
จุดประสงค์รายวิชา
1. เพื่อให้เข้าใจเกี่ยวกับโครงสร้างและการทำงานของระบบอวัยวะต่าง ๆ ของร่างกายสัตว์
2. เพื่อให้สามารถวิเคราะห์โครงสร้างและระบบการทำงานของอวัยวะสัตว์ และจัดเตรียมอวัยวะสัตว์ สำหรับการศึกษาตามหลักการและกระบวนการ
3. เพื่อให้มีเจตคติที่ดีต่อการศึกษาค้นคว้าทางด้านกายวิภาคและสรีรวิทยาของสัตว์เลี้ยง และมีกิจนิสัยในการทำงานด้วยความรับผิดชอบ รอบคอบ ขยัน และอดทน
มาตรฐานรายวิชา
1. เข้าใจโครงสร้างและหลักการทำงานของระบบอวัยวะต่าง ๆ ของสัตว์
2. ดองอวัยวะระบบต่าง ๆ ของสัตว์ตามหลักการและกระบวนการ พร้อมทั้งระบุชื่อและหน้าที่
3. ประกอบชิ้นส่วนอวัยวะในระบบต่าง ๆ จากภาพ หุ่นจำลองหรือของจริง พร้อมทั้งระบุชื่อและหน้าที่
คำอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ความหมายและความสำคัญของกายวิภาคและสรีรวิทยาของสัตว์เลี้ยง เซลล์ เนื้อเยื่อและอวัยวะ โครงสร้างและการทำงานของระบบโครงกระดูก ระบบกล้ามเนื้อ ระบบทางเดินอาหาร ระบบหายใจ ระบบหมุนเวียนโลหิต ระบบขับถ่าย ระบบสืบพันธุ์ ระบบต่อมไร้ท่อ ระบบประสาท และระบบภูมิคุ้มกันโรค

คำนำ  
เอกสาร pdf. แบบฝึกหัด doc. สื่อ ppt.
สอนลำดับที่1    
บทที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกายวิภาคและสรีรวิทยา อ.สมยงค์ จันทร์งาม แบบฝึกหัดบทที่ 1 เพาเวอร์พ้อยต์ บทที่ 1
บทที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกายวิภาคและสรีรวิทยา อ.สมปอง สรวมศิริ แบบฝึกทักษะบทที่1  
  จงนำภาพที่ 1.1 ไปสร้างใหม่ในไฟล์ เวอร์ด  
  พร้อมเขียนคำอธิบายภาพใหม่เป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  
     
สอนลำดับที่4  
บทที่ 2 เซลล์และองค์ประกอบของเซลล์ อ.สมยงค์ จันทร์งาม แบบฝึกหัดบทที่ 2 เพาเวอร์พ้อยต์ บทที่ 2
บทที่ 2 เซลล์และองค์ประกอบของเซลลอ.สมปอง สรวมศิริ แบบฝึกทักษะบทที่2  
  จงนำภาพที่ 2.2 ไปสร้างใหม่ในไฟล์ เวอร์ด  
 
พร้อมเขียนคำอธิบายภาพใหม่เป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
     
สอนลำดับที่5    
บทที่ 3 ระบบโครงร่าง อ.สมยงค์ จันทร์งาม แบบฝึกหัดบทที่ 3 เพาเวอร์พ้อยต์ บทที่ 3
บทที่ 3 ระบบโครงร่าง อ.สมปอง สรวมศิริ ศึกษาเพิ่มเติมภาพโครงกระดูกสัตว์ปีก  
  แบบฝึกทักษะบทที่ 3  
  จงนำภาพที่ 3.1, 3.5 ไปสร้างใหม่ในไฟล์ เวอร์ด  
  จงสรุปการดองและการสร้างหุ่นจำลองสัตว์  
  และภาพโครงกระดูกสัตว์ปีก ไปสร้างใหม่ในไฟล์เวอร์ด  
  พร้อมเขียนคำอธิบายภาพใหม่เป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  
  และนำเสนอหน้าห้องเรียน  
  บทเรียนการดองและการสร้างหุ่นจำลองสัตว  
  ปฏิบัติการดองและสร้างหุ่นจำลองสัตว์  
     
สอนลำดับที่6    
บทที่ 4 ระบบกล้ามเนื้อ อ.สมยงค์ จันทร์งาม แบบฝึกหัดบทที่ 4 เพาเวอร์พ้อยต์ บทที่ 4
บทที่ 4 ระบบกล้ามเนื้อ อ.สมปอง สรวมศิริ แบบฝึกทักษะบทที่ 4  
  จงนำภาพกล้ามเนื้อลิงไปสร้างใหม่ในไฟล์ เวอร์ด  
  พร้อมเขียนคำอธิบายภาพใหม่เป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  
   
สอนลำดับที่2    
บทที่ 5 ระบบทางเดินอาหาร อ.สมยงค์ จันทร์งาม แบบฝึกหัดบทที่ 5/1 เพาเวอร์พ้อยต์ บทที่ 5
บทที่ 5 ระบบทางเดินอาหาร อ.สมปอง สรวมศิริ แบบฝึกหัดบทที่ 5/2  
  แบบฝึกหัดบทที่ 5/3  
  จงนำภาพที่ 5.2 ไปสร้างใหม่ในไฟล์ เวอร์ด  
  พร้อมเขียนคำอธิบายภาพใหม่เป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  
     
สอนลำดับที่7    
บทที่ 6 ระบบหายใจ อ.สมยงค์ จันทร์งาม แบบฝึกหัดบทที่ 6 เเพาเวอร์พ้อยต์ บทที่ 6
บทที่ 6 ระบบหายใจ อ.สมปอง สรวมศิริ ศึกษาเพิ่มเติมภาพระบบหายใจสัตว์ปีก  
  จงนำภาพที่ 6.2 และภาพระบบหายใจของสัตว์ปีกไปสร้างใหม่ในไฟล  
เวอร์ด พร้อมเขียนคำอธิบายภาพใหม่เป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
     
สอนลำดับที่8    
บทที่ 7 ระบบไหลเวียนโลหิต อ.สมยงค์ จันทร์งาม
บทที่ 7 ระบบไหลเวียนโลหิต อ.สมปอง สรวมศิริ    
  ศึกษาเพิ่มเติมภาพระบบไหลเวียนโลหิตเป็นภาษาไทย  
  จงนำภาพที่ 7.2 ไปสร้างใหม่ในไฟล์ เวอร์ด  
  พร้อมเขียนคำอธิบายภาพใหม่เป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  
     
บทที่ 8 ระบบการขับถ่ายปัสสาวะ อ.สมยงค์ จันทร์งาม
บทที่ 8 ระบบการขับถ่ายปัสสาวะ อ.สมปอง สรวมศิริ จงนำภาพที่ 8.1 ไปสร้างใหม่ในไฟล์ เวอร์ด  
  พร้อมเขียนคำอธิบายภาพใหม่เป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  
     
สอนลำดับที่3    
บทที่ 9 ระบบสืบพันธุ์ อ.สมยงค์ จันทร์งาม แบบฝึกหัดบทที่ 9/1 เพาเวอร์พ้อยต์ บทที่ 9
บทที่ 9 ระบบสืบพันธุ์ อ.สมปอง สรวมศิริ แบบฝึกหัดบทที่ 9/2  
  ศึกษาเพิ่มเติมระบบสืบพันธุ์เพื่อการผสมเทียม1  
  ศึกษาเพิ่มเติมระบบสืบพันธุ์เพื่อการผสมเทียม2  
บทที่ 10 ระบบประสาท อ.สมยงค์ จันทร์งาม แบบฝึกหัดบทที่ 10 เพาเวอร์พ้อยต์ บทที่ 10
บทที่ 10 ระบบประสาท อ.สมปอง สรวมศิริ แบบฝึกทักษะบทที่ 10  
     
บทที่ 11 ระบบต่อมไร้ท่อ อ.สมยงค์ จันทร์งาม แบบฝึกหัดบทที่ 11 เพาเวอร์พ้อยต์ บทที่ 11
บทที่ 11 ระบบต่อมไร้ท่อ อ.สมปอง สรวมศิริ    
     
บทที่ 12 ระบบรับความรู้สึก อ.สมยงค์ จันทร์งาม แบบฝึกหัดบทที่ 12 เพาเวอร์พ้อยต์ บทที่ 12
บทที่ 12 ระบบรับความรู้สึก อ.สมปอง สรวมศิริ    
 
   
   
     
 

ที่มา : อ.สมยงค์ จันทร์งาม วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยภูมิ

อ.สมปอง สรวมศิริ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

http://www.ccat.ac.th/e_learn/login/index.php

เผยแพร่เพื่อการศึกษาโดย อ.สีกุน นุชชา
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง
081-2715005 e-mail : seekunnootcha@yahoo.com