ew
 

วิชากายวิภาคและสรีรวิทยาสัตว์เลี้ยง

3503-2003 กายวิภาคและสรีรวิทยาของสัตว์เลี้ยง 3 (4) (Anatomy and Physiology of Domestic Animal)
จุดประสงค์รายวิชา
1. เพื่อให้เข้าใจเกี่ยวกับโครงสร้างและการทำงานของระบบอวัยวะต่าง ๆ ของร่างกายสัตว์
2. เพื่อให้สามารถวิเคราะห์โครงสร้างและระบบการทำงานของอวัยวะสัตว์ และจัดเตรียมอวัยวะสัตว์ สำหรับการศึกษาตามหลักการและกระบวนการ
3. เพื่อให้มีเจตคติที่ดีต่อการศึกษาค้นคว้าทางด้านกายวิภาคและสรีรวิทยาของสัตว์เลี้ยง และมีกิจนิสัยในการทำงานด้วยความรับผิดชอบ รอบคอบ ขยัน และอดทน
มาตรฐานรายวิชา
1. เข้าใจโครงสร้างและหลักการทำงานของระบบอวัยวะต่าง ๆ ของสัตว์
2. ดองอวัยวะระบบต่าง ๆ ของสัตว์ตามหลักการและกระบวนการ พร้อมทั้งระบุชื่อและหน้าที่
3. ประกอบชิ้นส่วนอวัยวะในระบบต่าง ๆ จากภาพ หุ่นจำลองหรือของจริง พร้อมทั้งระบุชื่อและหน้าที่
คำอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ความหมายและความสำคัญของกายวิภาคและสรีรวิทยาของสัตว์เลี้ยง เซลล์ เนื้อเยื่อและอวัยวะ โครงสร้างและการทำงานของระบบโครงกระดูก ระบบกล้ามเนื้อ ระบบทางเดินอาหาร ระบบหายใจ ระบบหมุนเวียนโลหิต ระบบขับถ่าย ระบบสืบพันธุ์ ระบบต่อมไร้ท่อ ระบบประสาท และระบบภูมิคุ้มกันโรค

คำนำ  
เอกสาร pdf. แบบฝึกหัด doc. สื่อ ppt.
สอนลำดับที่1    
บทที่ 1    
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกายวิภาคและสรีรวิทยา แบบฝึกหัดท้ายบท บทที่ 1 อ.สมยงค์/สีกุน เพาเวอร์พ้อยต์ บทที่ 1
อ.สมยงค์ จันทร์งาม/สีกุน นุชชา แบบฝึกทักษะบทที่ 1  
เนื้อหาสำรอง 1: (คำสั่ง:จงนำภาพจากแบบฝึกหัดที่ 1  
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกายวิภาคฯ ที่มีที่มาจากเนื้อหาสำรองบทที่ 1  
อ.สมปอง สรวมศิริ ไปสร้างใหม่ในไฟล์ เวอร์ด พร้อมแสดงส่วนต่างๆ  
  เป็นภาษาอังกฤษ  
  และบอกหน้าที่ของส่วนนั้นๆ เป็นภาษาไทย)  
     
สอนลำดับที่ 2    
บทที่ 2 แบบฝึกหัดท้ายบท บทที่ 2 อ.สมยงค์/สีกุน
เซลล์และองค์ประกอบของเซลล์ แบบฝึกทักษะบทที่ 2  
อ.สมยงค์ จันทร์งาม/สีกุน นุชชา (คำสั่ง:จงนำภาพจากแบบฝึกหัดที่ 2  
เนื้อหาสำรอง 2: ที่มีที่มาจากเนื้อหาสำรองบทที่ 2  
เซลล์และเนื้อเยื่อ ไปสร้างใหม่ในไฟล์ เวอร์ด พร้อมแสดงส่วนต่างๆ  
อ.สมปอง สรวมศิริ
เป็นภาษาอังกฤษ
  และบอกหน้าที่ของส่วนนั้นๆ เป็นภาษาไทย)  
     
สอนลำดับทที่ 3    
บทที่ 3 แบบฝึกหัดบทที่ 3 อ.สมยงค์/สีกุน เพาเวอร์พ้อยต์ บทที่ 3
ระบบต่อมไร้ท่อ แบบฝึกทักษะบทที่ 3  
อ.สมยงค์ จันทร์งาม/สีกุน นุชชา (คำสั่ง:จงนำภาพจากแบบฝึกหัดที่ 3  
เนื้อหาสำรอง 3: ที่มีที่มาจากเนื้อหาสำรองบทที่ 3  
ระบบต่อมไร้ท่อ ไปสร้างใหม่ในไฟล์ เวอร์ด พร้อมแสดงส่วนต่างๆ  
อ.สมปอง สรวมศิริ
เป็นภาษาอังกฤษ
 
  และบอกหน้าที่ของส่วนนั้นๆ เป็นภาษาไทย)  
     
สอนลำดับทที่ 4    
บทที่ 4 แบบฝึกหัดบทที่ 4 อ.สมยงค์/สีกุน เพาเวอร์พ้อยต์ บทที่ 4
ระบบสืบพันธุ์ แบบฝึกทักษะบทที่ 4-1  
ระบบสืบพันธุ์(ภาพภาษาไทย) แบบฝึกทักษะบทที่ 4-2  
อ.สมยงค์ จันทร์งาม/สีกุน นุชชา (คำสั่ง:จงนำภาพจากแบบฝึกหัดที่ 4  
เนื้อหาสำรอง 4: ที่มีที่มาจากเนื้อหาสำรองบทที่ 4  
ระบบสืบพันธุ์
ไปสร้างใหม่ในไฟล์ เวอร์ด พร้อมแสดงส่วนต่างๆ
 
อ.สมปอง สรวมศิริ เป็นภาษาอังกฤษ  
  และบอกหน้าที่ของส่วนนั้นๆ เป็นภาษาไทย)  
   
สอนลำดับทที่ 5    
บทที่ 5 แบบฝึกหัดบทที่ 5 อ.สมยงค์/สีกุน เพาเวอร์พ้อยต์ บทที่ 5
ระบบทางเดินอาหาร แบบฝึกทักษะบทที่ 5-1  
อ.สมยงค์ จันทร์งาม/สีกุน นุชชา แบบฝึกทักษะบทที่ 5-2  
เนื้อหาสำรอง 5: (คำสั่ง:จงนำภาพจากแบบฝึกหัดที่ 5  
ระบบทางเดินอาหาร ที่มีที่มาจากเนื้อหาสำรองบทที่ 5
อ.สมปอง สรวมศิร
ไปสร้างใหม่ในไฟล์ เวอร์ด พร้อมแสดงส่วนต่างๆ
 
  เป็นภาษาอังกฤษ  
และบอกหน้าที่ของส่วนนั้นๆ เป็นภาษาไทย)
     
     
     
     
   
เฉลยแบบฝึกหัดอ.สมยงค์/สีกุน1  
  เฉลยแบบฝึกหัดอ.สมยงค์/สีกุน2  
 

ที่มา : อ.สมยงค์ จันทร์งาม วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยภูมิ
http://www.ccat.ac.th/e_learn/login/index.php

อ.สมปอง สรวมศิริ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
http://coursewares.mju.ac.th/DP320/

ปรับปรุง/เผยแพร่เพื่อการศึกษาโดย อ.สีกุน นุชชา
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง
09 4192 5343 e-mail : seekunnootcha@yahoo.com