วิชากายวิภาคและสรีรวิทยาสัตว์เลี้ยง


3503-2003 กายวิภาคและสรีรวิทยาของสัตว์เลี้ยง 3 (4) (Anatomy and Physiology of Domestic Animal)

เอกสาร pdf. ผู้เรียบเรียง แบบฝึกหัด doc. สื่อ ppt.
สอนลำดับที่1 บทที่ 1      
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกายวิภาคฯ อ.สมปอง สรวมศิริ แบบฝึกหัดท้ายบท บทที่ 1 อ.สมยงค์/สีกุน เพาเวอร์พ้อยต์ บทที่ 1 อ.สมปอง
Body Structure อ.สมปอง สรวมศิริ แบบฝึกทักษะบทที่ 1  
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกายวิภาคและสรีรวิทยา อ.สมยงค์ จันทร์งาม/สีกุน นุชชา (คำสั่ง:จงนำภาพจากแบบฝึกหัดที่ 1  
    ที่มีที่มาจากเนื้อหาสำรองบทที่ 1  
    ไปสร้างใหม่ในไฟล์ เวอร์ด พร้อมแสดงส่วนต่างๆ  
      เป็นภาษาอังกฤษ  
    และบอกหน้าที่ของส่วนนั้นๆ เป็นภาษาไทย)  
       
สอนลำดับที่ 2 บทที่ 2      
เซลล์และเนื้อเยื่อ อ.สมปอง สรวมศิริ แบบฝึกหัดท้ายบท บทที่ 2 อ.สมยงค์/สีกุน
Body Structure อ.สมปอง สรวมศิริ แบบฝึกทักษะบทที่ 2  
เซลล์และองค์ประกอบของเซลล์ อ.สมยงค์ จันทร์งาม/สีกุน นุชชา (คำสั่ง:จงนำภาพจากแบบฝึกหัดที่ 2  
    ที่มีที่มาจากเนื้อหาสำรองบทที่ 2  
    ไปสร้างใหม่ในไฟล์ เวอร์ด พร้อมแสดงส่วนต่างๆ  
   
เป็นภาษาอังกฤษ
    และบอกหน้าที่ของส่วนนั้นๆ เป็นภาษาไทย)  
       
สอนลำดับทที่ 3 บทที่ 3   แบบฝึกหัดบทที่ 3 อ.สมยงค์/สีกุน เพาเวอร์พ้อยต์ บทที่ 3 อ.สมปอง
ระบบต่อมไร้ท่อ อ.สมปอง สรวมศิริ แบบฝึกทักษะบทที่ 3  
Endocrine gland อ.สมปอง สรวมศิริ (คำสั่ง:จงนำภาพจากแบบฝึกหัดที่ 3  
ระบบต่อมไร้ท่อ อ.สมยงค์ จันทร์งาม/สีกุน นุชชา ที่มีที่มาจากเนื้อหาสำรองบทที่ 3  
  ไปสร้างใหม่ในไฟล์ เวอร์ด พร้อมแสดงส่วนต่างๆ  
   
เป็นภาษาอังกฤษ
 
    และบอกหน้าที่ของส่วนนั้นๆ เป็นภาษาไทย)  
       
สอนลำดับทที่ 4 บทที่ 4      
ระบบสืบพันธุ์ อ.สมปอง สรวมศิริ แบบฝึกหัดบทที่ 4 อ.สมยงค์/สีกุน เพาเวอร์พ้อยต์ บทที่ 4 อ.สมปอง
Reproductive system อ.สมปอง สรวมศิริ แบบฝึกทักษะบทที่ 4-1 เพาเวอร์พ้อยต์ บทที่ 4-1 อ.สมปอง
ระบบสืบพันธุ์(ภาพภาษาไทย) อ.สมยงค์ จันทร์งาม/สีกุน นุชชา แบบฝึกทักษะบทที่ 4-2 เพาเวอร์พ้อยต์ บทที่ 4-2 อ.สมปอง
ระบบสืบพันธุ์ อ.สมยงค์ จันทร์งาม/สีกุน นุชชา (คำสั่ง:จงนำภาพจากแบบฝึกหัดที่ 4  
    ที่มีที่มาจากเนื้อหาสำรองบทที่ 4  
   
ไปสร้างใหม่ในไฟล์ เวอร์ด พร้อมแสดงส่วนต่างๆ
 
    เป็นภาษาอังกฤษ  
    และบอกหน้าที่ของส่วนนั้นๆ เป็นภาษาไทย)  
       
สอนลำดับทที่ 5 บทที่ 5      
ระบบทางเดินอาหาร อ.สมปอง สรวมศิริ แบบฝึกหัดบทที่ 5 อ.สมยงค์/สีกุน เพาเวอร์พ้อยต์ บทที่ 5 อ.สมปอง
Digestive system อ.สมปอง สรวมศิริ แบบฝึกทักษะบทที่ 5-1  
ระบบทางเดินอาหาร อ.สมยงค์ จันทร์งาม/สีกุน นุชชา แบบฝึกทักษะบทที่ 5-2  
    (คำสั่ง:จงนำภาพจากแบบฝึกหัดที่ 5  
    ที่มีที่มาจากเนื้อหาสำรองบทที่ 5  
   
ไปสร้างใหม่ในไฟล์ เวอร์ด พร้อมแสดงส่วนต่างๆ
 
      เป็นภาษาอังกฤษ  
    และบอกหน้าที่ของส่วนนั้นๆ เป็นภาษาไทย)
       
สอนลำดับที่ 6 บทที่ 6      
ระบบขับถ่ายปัสสาวะ อ.สมปอง สรวมศิริ แบบฝึกหัดบทที่ 6 อ.สมยงค์/สีกุน เพาเวอร์พ้อยต์ บทที่ 6 อ.สมปอง
Urinary system อ.สมปอง สรวมศิริ แบบฝึกทักษะบทที่ 6  
ระบบขับถ่ายปัสสาวะ อ.สมยงค์ จันทร์งาม/สีกุน นุชชา (คำสั่ง:จงนำภาพจากแบบฝึกหัดที่ 6  
    ที่มีที่มาจากเนื้อหาสำรองบทที่ 6  
    ไปสร้างใหม่ในไฟล์ เวอร์ด พร้อมแสดงส่วนต่างๆ  
   
เป็นภาษาอังกฤษ
 
    และบอกหน้าที่ของส่วนนั้นๆ เป็นภาษาไทย)  
       
สอนลำดับที่ 7 บทที่ 7   แบบฝึกหัดบทที่ 7 อ.สมยงค์/สีกุน เพาเวอร์พ้อยต์ บทที่ 7 อ.สมปอง
ระบบโครงร่าง อ.สมปอง สรวมศิริ แบบฝึกทักษะบทที่ 7-1  
Bone อ.สมปอง สรวมศิริ แบบฝึกทักษะบทที่ 7-2  
ระบบโครงร่าง 1 อ.สมยงค์ จันทร์งาม/สีกุน นุชชา (คำสั่ง:จงนำภาพจากแบบฝึกหัดที่ 7  
    ที่มีที่มาจากเนื้อหาสำรองบทที่ 7  
   
ไปสร้างใหม่ในไฟล์ เวอร์ด พร้อมแสดงส่วนต่างๆ
 
    เป็นภาษาอังกฤษ  
    และบอกหน้าที่ของส่วนนั้นๆ เป็นภาษาไทย)  
     
  ตัวอย่างแบบทดสอบ 2-61 เฉลยแบบฝึกหัดอ.สมยงค์/สีกุน  
       
 

ที่มา : อ.สมยงค์ จันทร์งาม วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยภูมิ
http://www.ccat.ac.th/e_learn/login/index.php

อ.สมปอง สรวมศิริ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
http://coursewares.mju.ac.th/DP320/

ปรับปรุง/เผยแพร่เพื่อการศึกษาโดย อ.สีกุน นุชชา
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง
09-9540-1393 e-mail : seekunnootcha@yahoo.com