ความรู้ก่อนเขียนโครงการ  
รวมโครงการทางสัตวบาล เทคนิคการเขียนโครงการ
  - คำถามก่อนเขียนโครงการใดๆ
  - ปริมาณอาหารที่สัตว์กิน
  - การคำนวณค่าเสื่อมราคา
  - ค่าเสียโอกาส
   
  ตัวอย่างโครงการเลี้ยงไก่
  1.โครงการไก่เนื้อเพื่อสัมมนา
  2.โครงการไก่พื้นเมืองขอทุน
  3.โครงการไก่พื้นเมืองของแผนกวิชา
  - โครงการวิจัยไก่พื้นเมืองลูกผสม1.1  ,   1.2    
  - โครงการวิจัยไก่พื้นเมืองลูกผสม2.1   ,   2.2   
   
  ตัวอย่างโครงการเลี้ยงโค
  1.1 ตัวอย่างการเขียนโครงการเลี้ยงโคขุนสำหรับวิทยาลัย 1
  2.2 ตัวอย่างการเขียนโครงการเลี้ยงโคขุนสำหรับวิทยาลัย 2
  3. แนวทางการประเมินรายรับรายจ่ายโครงการเลี้ยงแพะ
  4. ตัวอย่างโครงการโคขุน
   
  ตัวอย่างโครงการเลี้ยงหมู
  1. ตัวอย่างโครงการเลี้ยงสุกร1 , 2
   
  ตัวอย่างโครงการเลี้ยงแพะ
  - แนวทางการประเมินรายรับรายจ่ายโครงการเลี้ยงแพะ
   
  ตัวอย่างโครงการอื่นๆ
  1. ตัวอย่างโครงการศึกษาเปรียบเทียบกุนเชียง 2 สูตร
   
 
 
 

ปรับปรุง/เผยแพร่เพื่อการศึกษาโดย อ.สีกุน นุชชา
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง
099 5401393 e-mail : seekunnootcha@yahoo.com