ใบความรู้
 
 
วิชาทักษะสุกร
 
 
 
 
ใบความรู้ที่ 1 สภาพและความสำคัญของการเลี้ยงสุกร
 
 
.ใบความรู้ที่ 2 การจัดหมวดหมู่ของสุกรและพันธุ์สุกร
 
ใบความรู้ที่ 3 ชนิดของโรงเรือนและอุปกรณืในการเลี้ยงสุกร
ใบความรู้ที่ 4 การทำความสะอาดโรงเรือนและอุปกรณ์
 
ใบความรู้ที่ 5 การคัดเลือกสุกรพ่อแม่พันธุ์
 
 
 
ใบความรู้ที่ 7 การเป็นสัดและแผนการผสมพันธุ์
 
 
ใบความรู้ที่ 8 ระบบการย่อยอาหารสุกร
 
 
ใบความรู้ที่ 9 โภชนะในอาหารสุกร
ใบความรู้ที่ 10 การให้อาหารสุกรระยะต่างๆ
 
ใบความรู้ที่ 11 การจัดการการคลอดและการดูแลสุกรหลังคลอด
 
ใบความรู้ที่ 12 การป้องกันโรคโลหิตจาง
ใบความรู้ที่ 13 การทำเครื่องหมายบนตัวสุกร
 
ใบความรู้ที่ 14 การตอนสุกร
 
 
ใบความรู้ที่ 15 การเลี้ยงสุกรขุน
 
ใบความรู้ที่ 16 การสุขาภิบาล
 
   
   
   
   
   
 
 
   
 
 
 
 
นำเสนอโดย สีกุน นุชชา 099-540-1393
e-mail : seekunnootcha@yahoo.com