วิชาการเลี้ยงสุกร  
  ระดับปวช.  
บทที่1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการเลี้ยงสุกร แบบฝึกหัดบทที่ 1 สถานการณ์การเลี้ยงสุกร เพาเวอร์พ้อยต์1
บทที่2 โรงเรือนและอุปกรณ์ แบบฝึกหัดบทที่ 2 การจัดการโรงเรือนและอุปกรณ เพาเวอร์พ้อยต์2
บทที่3 อาหารและการให้อาหารสุกร แบบฝึกหัดบทที่ 3 อาหารและการให้อาหารสุกร เพาเวอร์พ้อยต์3
บทที่4 พันธุ์สุกร แบบฝึกหัดบทที่ 4 พันธุ์สุกร เพาเวอร์พ้อยต์4
บทที่5 การวางแผนการผลิตสุกร แบบฝึกหัดบทที่ 5 การวางแผนการผลิตสุกร เพาเวอร์พ้อยต์5
บทที่6 การเลี้ยงสุกรระยะต่างๆ แบบฝึกหัดบทที่ 6 การเลี้ยงสุกรระยะต่าง ๆ เพาเวอร์พ้อยต์6
บทที่7 การจัดการต่างๆ ในสุกร แบบฝึกหัดบทที่ 7 การจัดการต่างๆ ในสุกร เพาเวอร์พ้อยต์7
บทที่8 การสุขาภิบาลและโรคสุกร แบบฝึกหัดบทที่ 8 การสุขาภิบาลและโรคสัตว์ เพาเวอร์พ้อยต์8-1  ,  8-2  ,  8-3
บทที่9 การจัดการของเสียในฟาร์มสุกร แบบฝึกหัดบทที่ 9 การจัดการของเสียในฟาร์มสุกร เพาเวอร์พ้อยต์9
บทที่10 การจัดการตลาดและผลผลิต แบบฝึกหัดบทที่ 10 การจัดการตลาดและผลผลิต เพาเวอร์พ้อยต์10
บทที่11มาตรฐานฟาร์มสุกร แบบฝึกหัดบทที่ 11 มาตรฐานฟาร์ม เพาเวอร์พ้อยต์11
     
   
     
 

 

เผยแพร่ เพื่อการศึกษา โดย สีกุน นุชชา
099-5401393
e-mail : seekunnootcha@yahoo.com