การทำฟาร์มสุกร  
 

รศ. ดร. สุวรรณา  พรหมทอง

สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

 

   
บทที่1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการเลี้ยงสุกร แบบฝึกหัดบทที่1 เพาเวอร์พ้อยต์1
บทที่2 พันธุ์สุกร แบบฝึกหัดบทที่2 เพาเวอร์พ้อยต์2
บทที่3 สรีรวิทยาการสืบพันธุ์สุกร   ศึกษาจากวิชาผสมเทียม
บทที่4 การปรับปรุงพันธุ์สุกร แบบฝึกหัดบทที่4 เพาเวอร์พ้อยต์4
บทที่5 โรงเรือนและอุปกรณ์การเลี้ยงสุกร แบบฝึกหัดบทที่5 เพาเวอร์พ้อยต์5
บทที่6 การวางแผนการผลิตสุกร แบบฝึกหัดบทที่6 เพาเวอร์พ้อยต์6
บทที่7 การจัดการสุกร แบบฝึกหัดบทที่7 เพาเวอร์พ้อยต์7-1
    เพาเวอร์พ้อยต์7-2
    เพาเวอร์พ้อยต์7-3
บทที่8 การผสมเทียมสุกร แบบฝึกหัดบทที่8 ศึกษาจากวิชาการผสมเทียม
บทที่9 อาหารและการให้อาหารสุกร แบบฝึกหัดบทที่9 เพาเวอร์พ้อยต์9-1
    เพาเวอร์พ้อยต์9-2
บทที่10 ระบบการผลิตสุกรเพื่อสุขภาพ    
บทที่11 การสุขาภิบาลและโรคสุกร แบบฝึกหัดบทที่11 เพาเวอร์พ้อยต์11-1
    เพาเวอร์พ้อยต์11-2
    เพาเวอร์พ้อยต์11-3
    เพาเวอร์พ้อยต์11-4
บทที่12 การฆ่าและคุณภาพซากของสุกร    
บทที่13 มาตรฐานฟาร์มสุกร แบบฝึกหัดบทที่13 มาตรฐานฟาร์มสุกร แม่โจ้ (ตามลำดับความสำคัญ)
บทที่14 การเตรียมโรงเรือนเลี้ยงสุกร    
     
  ที่มา:
    http://e-book.ram.edu/e-book/inside/html/dlbook.asp?code=AT328
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
   
     
 

 

เผยแพร่ เพื่อการศึกษา โดย สีกุน นุชชา 099-5401393
e-mail : seekunnootcha@yahoo.com