การจัดการฟาร์มสุกร  
 
โดย รศ.ดร. สุทัศน์ ศิริ
สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (สุกร) คณะวิชาสัตวศาสตร์ ม.แม่โจ้

 

บทที่1 ระบบการผลิตสุกร บทที่2 การตลาดสุกร บทที่3 การจัดการพ่อแม่พันธุ์สุกร
    ภาพอวัยวสืบพันธุ์เพศผู้
    ภาพอวัยวสืบพันธุ์เพศเมีย
    ภาพ Corpus Luteum
     
บทที่4 การคลอดและการจัดการหลังคลอด บทที่5 การสูญเสียและการจัดการแม่สุกร บทที่6 การคัดเลือกและจัดการสุกรทดแทน
     
     
 
 
บทที่7 การจัดการสุกรขุน บทที่8 การจัดการโรงเรือนสุกร บทที่9 การจัดการอาหารสุกร
   
 
     
   
บทที่10 ระบบการจัดการของเสียในฟาร์ม
 
 
 
     
     
     
     
 

 

เผยแพร่ เพื่อการศึกษา โดย สีกุน นุชชา 099-5401393
e-mail : seekunnootcha@yahoo.com