วิชาการผลิตสุกรพันธุ์

 
  ระดับ ปวส.  
  โดย สีกุน นุชชา  
ปรับปรุงจาก
การจัดการฟาร์มสุกร ของ รศ.ดร. สุทัศน์ ศิริ ม.แม่โจ้
การทำฟาร์มสุกร ของ รศ. ดร. สุวรรณา พรหมทอง ม.รามคำแหง
 
1.สภาวะการผลิตสุกร pwp.ผลิตสุกร 1 แบบฝึกหัดบทที่ 1 สถานการณ์การเลี้ยงสุกร
2.การจัดการโรงเรือนและอุปกรณ์ pwp.ผลิตสุกร 2 แบบฝึกหัดบทที่ 2 การจัดการโรงเรือนและอุปกรณ
3.อาหารและการให้อาหารสุกร pwp.ผลิตสุกร 3 แบบฝึกหัดบทที่ 3 อาหารและการให้อาหารสุกร
4.การคัดเลือกพันธุ์และปรับปรุงพันธุ์สุกร pwp.ผลิตสุกร 4 แบบฝึกหัดบทที่ 4 การคัดเลือกและปรับปรุงพันธุ์
5.การจัดการพ่อแม่พันธุ์สุกร pwp.ผลิตสุกร 5 แบบฝึกหัดบทที่ 5
6.การเลี้ยงดูแม่สุกรหลังคลอด pwp.ผลิตสุกร 6 แบบฝึกหัดบทที่ 5
7.การเลี้ยงลูกสุกรหลังคลอด pwp.ผลิตสุกร 7 แบบฝึกหัดบทที่ 6
8.การสุขาภิบาลและโรคสุกร pwp.ผลิตสุกร 8-1 , 8-2 , 8-3 แบบฝึกหัดบทที่ 8
9.การจัดการของเสียในฟาร์มสุกร pwp.ผลิตสุกร 9 แบบฝึกหัดบทที่ 9
10.การจัดการผลผลิตและตลาดสุกร pwp.ผลิตสุกร 10 แบบฝึกหัดบทที่ 10
11.มาตรฐานฟาร์มสุกร pwp.ผลิตสุกร 11 , มฐ.ฟาร์มแม่โจ้ , วิธีขอมฐ.ฟาร์ม แบบฝึกหัดบทที่ 11
   
     
 

 

เผยแพร่ เพื่อการศึกษา โดย สีกุน นุชชา 099-5401393
e-mail : seekunnootcha@yahoo.com