วิชาการเลี้ยงสุกรพันธุ์  
  ระดับปวช.  
บทที่1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการเลี้ยงสุกร แบบฝึกหัดบทที่ 1 สถานการณ์การเลี้ยงสุกร เพาเวอร์พ้อยต์1
บทที่2 โรงเรือนและอุปกรณ์ แบบฝึกหัดบทที่ 2 การจัดการโรงเรือนและอุปกรณ เพาเวอร์พ้อยต์2
บทที่3 อาหารและการให้อาหารสุกร แบบฝึกหัดบทที่ 3 อาหารและการให้อาหารสุกร เพาเวอร์พ้อยต์3
บทที่4-1.พันธุ์สุกร , 4-2.การปรับปรุงพันธุ์สุกร แบบฝึกหัดบทที่ 4 พันธุ์สุกร,  การคัดเลือกและผสมพันธุ์ เพาเวอร์พ้อยต์4-1 , 4-2
บทที่5 การจัดการพ่อแม่พันธุ์สุกร แบบฝึกหัดบทที่ 5 การจัดการพ่อแม่พันธุ์สุกร pwp.ผลิตสุกร5
บทที่6 การเลี้ยงดูแม่สุกรหลังคลอด แบบฝึกหัดบทที่ 6 การเลี้ยงดูแม่สุกรหลังคลอด pwp.ผลิตสุกร6
บทที่7 การเลี้ยงลูกสุกรหลังคลอด แบบฝึกหัดบทที่ 7 การเลี้ยงดูลูกสุกรหลังคลอด pwp.ผลิตสุกร7
บทที่8 การสุขาภิบาลและโรคสุกร แบบฝึกหัดบทที่ 8 การสุขาภิบาลและโรคสุกร pwp.ผลิตสุกร8-1 , 8-2 , 8-3
บทที่9 การจัดการของเสียในฟาร์มสุกร แบบฝึกหัดบทที่ 9 การจัดการของเสียในฟาร์มสุกร เพาเวอร์พ้อยต์9
บทที่10 การจัดการตลาดและผลผลิต แบบฝึกหัดบทที่ 10 การจัดการตลาดและผลผลิต เพาเวอร์พ้อยต์10
บทที่11 มาตรฐานฟาร์มสุกร แบบฝึกหัดบทที่ 11 มาตรฐานฟาร์มสุกร เพาเวอร์พ้อยต์11
  ตัวอย่างข้อสอบปลายภาค  
   
       
 

 

เผยแพร่ เพื่อการศึกษา โดย สีกุน นุชชา
099-5401393
e-mail : seekunnootcha@yahoo.com